ŞILE Hava Durumu

Sıhhi İşyerlerinden Ve Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Amaçlı İşyerleri İçin Ruhsat Başvurusunda İstenecek Belgeler


SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

1- Adı-Soyadı :………………………………………………………………

 

2- İşyerinin unvanı :……………………………………………….………………

 

3- Faaliyet konusu :……………………………………………….………………

 

4- İşyerinin adresi :……………………………………………….……………..

Tel. no : ……….………… e-posta:……………….…………

 

5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………………

 

6- Mülkiyet durumu Kira ? (Kira sözleşmesi) Malik? (Tapu sureti)

 

7- İşyerinin kullanım alanı :……………….… m2

 

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..

 

9- T.C. kimlik numarası :…………………………….

 

10- Ustalık belge no :……………………( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

 

11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri ? Sanayi bölgesi ? Endüstri bölgesi ?

Sanayi sitesi ? Diğer ? ………………………………….

 

12- Çalışacak personel sayısı : ……………………………

 

13- İstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese ? Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ?

 

14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var ? Yok ?

 

15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var ? Yok ?

 

16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin Var ? Yok ?

 

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var ? Yok ?

 

18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu Var ? Yok ?

 

19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var ? Yok ?

 

20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var ? Yok ?

 

 

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

 

 

Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih

 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

 

14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.