2011 / 26 Sayılı Meclis Kararı 06.06.2011

2011 / 26 Sayılı Meclis Kararı

T.C.ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No : 2011 / 26Karar Tarihi : 06.06.2011

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ: Maliye mülkiyetindeki Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin bulunduğu yapı adasının Belediyemize yapılan tahsisin amacına yönelik olarak kullanılması için Karayolları atölyesi lejantından çıkartılarak Kültür Tesisi olarak düzenlenmesi.

TALEP: Bu konuda Plan ve Proje Müdürü Dursun ŞENOCAK tarafından verilen 03/06/2011 tarihli önerge okundu.

RAPOR:

"BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) : 03.06.2011 tarih ve 2011-24 sayılı Şile Belediye Başkanlık oluru

b) : 23.12.2009 tarih ve 96415 sayılı Şile Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı.

c) : 11.02.2010 tarih ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

d) : 26.03.2010 tarih ve 100169 sayılı Şile Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı.

e) : 28.06.2010 tarih ve 99104 sayılı Şile Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı.

f) : 01.07.2010 tarih ve 190-14741 sayılı Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

g) : 22.10.2010 tarih ve 34320100125 sayılı İstanbul Valiliği, Milli Emlak Daire Başkanlığı yazısı.

h) : 21.01.2011 tarih ve 01/02029 sayılı Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

ı) : 11.04.2011 tarih ve 310/34/3121-109506 sayılı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yazısı.

i) : 07.06.2011 tarih ve 961 sayılı Şile Kaymakamlığı, İlçe Tapu Müdürlüğü yazısı.

j) : 07.06.2011 tarih ve 2011-25 sayılı İmar Durum Belgesi.

 

TALEP

Maliye mülkiyetindeki Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin bulunduğu yapı adasının Belediyemize yapılan tahsisin amacına yönelik olarak kullanılması için ilgi (a) Başkanlık Oluru ile Karayolları atölyesi lejandından çıkartılarak Kültür Tesisi olarak düzenlenmesi olarak düzenlenmesi konusunu kapsamaktadır.

TEKLİFİN EVVELİYATI

Tadilata konu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı kapsamına alınmadan önceki süreci aşağıdaki gibidir.

İlgi yazı (b) ile Maliye Hazinesi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen taşınmazın, 1/5000 Nazım Plan çalışmasında kent merkezinde kalması ve mevcut depoların oluşturduğu olumsuz faktörler dikkate alınarak, bu alanın kentlinin kullanabileceği bir donatı olarak planlanması amacıyla Maliye hazinesinden idaremize tahsisi düşünülmektedir.

Bu tahsisin yapılabilmesi için Karayollarına yapılan tahsisin kaldırılması gerekmektedir.

Karayollarının kullanımına yönelik olarak ise Şile ilçesi, Çayırbaşı Köyü, Akkaya Çiftliği Mevkiinde Şile-Ağva arasında yapılacak olan karayoluna cepheli 20.000 m² tescil dışı alan belirlenerek Karayolları Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

İlgi yazı (c) ile Belediyemizin belirlediği alternatiflerden Çayırbaşı Köyü, Akkaya Çiftliği Mevkiinde bulunan 20.144m² lik alanın Bakımevi sahası olarak kullanılması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen, hiçbir özel yada kamu mülkü ile kesişmeyen tescil dışı alanın Maliye hazinesi adına tescillenmesi için yazışmalar Milli Emlak Daire Başkanlığına ilgi (d) yazı ile başlatılmıştır.

İlgi yazı (e) ile 67 ada 1 parselin Belediyemizce Kültür Tesisi ve Nikah Salonu yapılması amacıyla, parsel üzerindeki Karayolları Genel Müdürlüğü tahsisinin kaldırılması için işlemlerin başlatılması Karayolları Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Karayoları Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında Çayırbaşı Köyü, Akkaya Çiftliği Mevkiinde bulunan 20.144m² lik alan ile Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parsel İlgi (f) yazı ve eki ile protokole bağlanmıştır.

İlgi (g) yazı ile İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin tahsisi Nikah Salonu Ve Kültür Tesisi Yapılması amacı ile Şile Belediyesine verilmiştir.

İlgi (f) protokolde Çayırbaşı Köyü, Akkaya Çiftliği Mevkiinde bulunan 20.144m² lik arazide kullanılamayan alanların çıkarılmasıyla 18.432 m²lik kısmı için ilgi (h) ile yeni bir protokol imzalanmıştır.

Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin Şile Belediyesine verilen tahsisinin kaldırılarak Nikah Salonu ve Kültür Tesisi yapımı işinin gerçekleştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesine 2 (iki) yıl süre ile ön tahsisinin yapılması ilgi (e) ile belirtilmiştir.

Mezkur parsel üzerindeki Nikah Salonu ve Kültür Tesisi Projesinin uygulanabilmesi için Plan tadilatı teklifinin kabulü beklenmektedir.

MÜLKİYET BİLGİSİ

İlgi yazı (i) ekindeki tapu kayıt örneğinden, tadilata konu Şile İlçesi Mahallesi 67 ada 1 sayılı 6960 m²lik parselin tam hisse ile Maliye mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan tadilatına konu Şile İlçesi Çavuş Mahallesi 67 ada 1 sayılı parsel,

14.06.1991 tasdik tarihli ve 1 / 5000 ölçekli Şile Revizyon Nazım İmar Planında büyük alan kullanımı gerektiren kamu alanı olarak belirlenmiştir.

İlgi (j) imar durum belgesinde "bahse konu taşınmaz 14.06.1991 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Şile Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen imar yolu kısmen de Karayolları atölyesi olarak belirlenmiş sahada kalmakta olup Uygulama Avan Projeye göre yapılacaktır" denilmektedir.

MEVCUT DURUM

Yerinde yapılan tespitte Plan tadilatına konu olan Şile İlçesi Çavuş Mahallesi 67 ada 1 sayılı parsel üzerinde 1 adet depo 1 adet müştemilat ve su depoları bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Bahse konu Şile, Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin bulunduğu yapı adasının yapılan tahsisin amacına yönelik olarak kamu yararına kullanılması için Karayolları atölyesi lejandından çıkartılarak Kültür Tesisi olarak değiştirilmesini kapsayan plan tadilat teklifi, Parselin mevcut durumu, çevresindeki yapılaşma koşullarının değerlendirilmesiyle Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır.

SONUÇ

1/1000 ölçekli uygulama imar planı (tadilatı) teklifi yazımız ekinde olup Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur."

KARAR: Şile, Çavuş Mahallesi 67 ada 1 parselin bulunduğu yapı adasının yapılan tahsisin amacına yönelik olarak kamu yararına kullanılması için Karayolları atölyesi lejandından çıkartılarak Kültür Tesisi olarak değiştirilmesini kapsayan plan tadilat değişikliğine;

Şile Belediye Meclisinin 2011 yılı Haziran Ayı toplantısında,

Oy birliğiyle karar verildi